پخش زنده

"هر کس بايد رفتار خود را بيازمايد و اگر رفتارش پسنديده بود، می‌تواند به خود ببالد و لزومی ندارد که خود را با ديگران مقايسه کند،" غلاطيان ۶: ۴

 آيا برای رفتار و اعمال بد خود، بهانه‌های مختلف می‌آوريم، يا با خود روراست هستيم؟ يکی از بهانه‌های متداول و معمول اين است که، گذشتۀ ناهنجار و خانوادۀ بدی داشته‌ام! به خاطر داشته باشيم که داشتن گذشتۀ بد، بهانۀ بدی برای رفتار و اعمال بد می‌باشد! پس به‌عنوان ايماندارِ به مسيح، با قدرت و کمک روح‌القدس که در ما زندگی می‌کند، اجازه ندهيم گذشته، ما را کنترل کند.

بالای صفحه