پخش زنده

عيسی مسيح در فصل ۱۵ يوحنا، خود را به تاک يا درخت مو تشبيه کرده و ايماندارانش را به شاخه‌های تاک. می‌فرمايد: "من تاک هستم و شما شاخه‌های آن. کسی که در من می‌ماند و من در او، ميوۀ بسيار می‌آورد؛ زيرا جدا از من، هيچ نمی‌توانيد کرد." آيۀ ۵

 حالا بايد پرسيد که آيا شاخۀ تاک، با زور و تلاشهای خودش انگور فراوان به‌بار می‌آورد، يا با اتصال و چسبيدن به تاک؟ پس محکم به مسيح زنده بچسبيم و زندگی پربار و پرثمری داشته باشيم!

بالای صفحه