پخش زنده

پدرِ خوب آسمانی، از تو سپاسگزارم به‌خاطر کلامت که نور راه‌های من است. از تو ممنونم که به‌سبب فيض و لطفت و از راه ايمان به مسيحِ خداوند و واقعيت مرگ و قيام او، مرا نجات دادی و می‌‌خواهی پيوسته بر طبق کلامت زندگی کنم و تو را خوشنود نمايم.

پدرِ عزيز و مهربانم، به من کمک کن تا وقتی مورد انتقاد قرار می‌‌گیرم، به نيکويیِ تو فکر کنم و آنطور که تو می‌پسندی با ديگران رفتار نمايم. پدر، با روح پاکت مرا ياری ده تا آنچه که تو می‌خواهی به ديگران بگويم و مردم با شنيدن سخنانم و ديدن زندگی‌ام، مجذوب تو و حقايق کتاب‌مقدس شوند. پدر، من زندگی‌ام را تسلیمت می‌‌کنم و می‌خواهم فرزندی فروتن و مطيع باشم. در نام عیسی مسیح خداوند دعا می‌‌کنم، آمین!

بالای صفحه