در اين بخش از کتاب تعاليم اساسی کتاب مقدس، می‌خواهیم بررسی خود را دربارۀ عیسی مسیح آغاز کنیم. در این درس و چند درس بعد، در ضمن اینکه دربارۀ عیسی مسیح مطالعه خواهیم کرد به سؤالاتی از قبیل: "او کیست"، "چرا آمد" و "اکنون چه می‌کند" نیز پاسخ خواهیم داد.

عیسی مسیح کیست؟

مهمترین سؤالی که برای هر فرد مطرح می‌شود این است که، عیسی مسیح کیست؟ جالب است که عیسی بیشتر ایام خدمتش را در تعلیم شاگردان برای پاسخ به این سؤال گذراند. او کار خود با ایشان را، با گفتن اینکه او پسر خداست و شاگردان باید از وی پیروی کنند، شروع نکرد. بلکه عیسی به شاگردانش فرمود: "دنبال من بیايید تا شما را صیاد مردم گردانم" (انجیل متی فصل چهارم، آیۀ ۱۹). در طول حدوداً سه سال و نیم، عیسی شاگردانش را تعلیم داد. او در حضور آنها معجزات عظیمی انجام داد. شاگردان به آهستگی، اما بطور یقین، درک کردند که عیسی در واقع که بود. در انجیل متی فصل شانزدهم، آیات ۱٣ تا ۱۶ نوشته شده است: "وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریۀ فیلیپس رسید از شاگردان خود پرسید، به نظر مردم پسر انسان کیست؟ آنها جواب دادند، بعضی‌ها می‌گویند یحیای‌تعمید دهنده است و عده‌ای می‌گویند، الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیاست. عیسی پرسید شما مرا که می‌دانید؟ شمعون پطرس جواب داد، تو مسیح، پسر خدای زنده هستی".

عیسی، پسر خدا، نجات دهنده

اعتراف پطرس این بود که عیسی، مسیح و پسر خدای زنده است. در آن ایام نام هر کس معنای خاصی داشت، عیسی، یعنی نجات دهنده و مسیح، یعنی مسح شده. مسح شده یعنی جدا شده برای خدمتی مقدس در آيینی مخصوص. بنابراین، عیسی مسیح بوسیلۀ خدا مسح شده که نجات‌دهندۀ بشر باشد.

عیسی، خدا با ما در جسم

در فصل اول انجیل یوحنا، مطلب بسیار مهمی دربارۀ عیسی مسیح به چشم می‌خورد که در مورد هیچکس دیگری صدق نمی‌کند، در آنجا عیسی "کلمه" خوانده شده است. در انجیل یوحنا فصل اول، آیات ۱ تا ٣ نوشته شده است: "در ازل کلمه بود. کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود، از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز بوسیلۀ او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد". سپس در آیۀ ۱۴ از همین فصل می‌خوانیم: "کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایستۀ فرزند یگانۀ پدر و پر از فیض و راستی".

این آیات به ما می‌آموزند که عیسی قبل از تولد از مریم وجود داشته است و در واقع جاودانی بوده است. در آیۀ ۱ از فصل اول انجیل یوحنا می‌بینیم که کلمه از ازل وجود داشته و با خدا بوده است. کلمۀ "با" در اینجا یعنی در مقابل یا روبرو. پس می‌توانیم بگوییم "کلمه" که همان مسیح است همیشه در مقابل یا روبروی خدا بوده است. این نشان می‌دهد که از ازل رابطه‌ای بسیار نزدیک و صمیمی و شخصی میان عیسی مسیح و خدای پدر وجود داشته است. عیسی نه فقط از ازل رابطۀ بسیار نزدیکی با پدرش داشته بلکه او خودش خداست. بلی، عیسی یا همان کلمۀ ازلی، خدا است. و او جسم گرديد و در جسم در میان ما زندگی کرد.

نقش عیسی در آفرینش

در آیۀ ٣ از فصل اول انجیل یوحنا می‌خوانیم: "همه چیز بوسیلۀ او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد". می‌بینیم کلمه که بعداً جسم پوشید، آفرینندۀ همه چیز بود. بر اساس آیۀ ۱۶ از فصل اول رساله به کولسیان، بوسیلۀ مسیح "هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی‌ها و نادیدنی‌ها، پادشاهان، حکمرانان و اولیای امور آفریده شدند، آری تمام موجودات بوسیلۀ او و برای او آفریده شدند". خدای واحد و یکتا که شامل پدر و پسر و روح‌القدس است خالق همه چیز می‌باشد. در واقع خدای پدر و کلمه که همان عیسی مسیح است و روح‌القدس در کار آفرینش سهیم بوده‌اند.

عیسی قبل از تولد وجود داشت و دارای شکوه و جلال بود

در انجیل یوحنا فصل هفدهم، آیۀ ۵ می‌بینیم که عیسی در حين دعا، به پدر آسمانی خود گفت: "و اکنون ای پدر، مرا در پیشگاه خود جلال بده همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم". این آیه به ما می‌آموزد که عیسی مسیح قبل از تولد و قبل از آفرینش جهان وجود داشته و دارای جلال بوده است.

عیسی بر اساس رسالات پولس رسول خداست

در رسالۀ پولس به تیطس فصل دوم، آیۀ ۱٣ نوشته شده: "و در عین حال، در انتظار امید متبارک خود، یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و نجات‌دهندۀ ما عیسی مسیح باشیم". در اینجا می‌بینیم که عیسی "خدای بزرگ" و "نجات‌دهنده" خوانده شده است. پولس رسول این واقعیت را که عیسی خدا است در سایر رسالاتش بسط می‌دهد. در رسالۀ پولس به کولسیان فصل اول، آیات ۱۵ تا ۱۷ نوشته شده است: "مسیح، صورت و مظهر خدای نادیده است و . . . بالا‌تراز همۀ مخلوقات. زیرا بوسیلۀ او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی‌ها و نادیدنی‌ها، پادشاهان، حکمرانان و اولیای امور آفریده شدند، آری تمام موجودات بوسیلۀ او و برای او آفریده شدند. او قبل از همه چیز وجود داشت و همه‌چیز بوسیلۀ او بهم می‌پیوندد و مربوط می‌شود". می‌بینیم که عیسی مسیح، چهرۀ دیدنی خدای نادیده و خالق عالم است. قبل از اینکه چیزی بوجود بیاید او وجود داشته است و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می‌کند. بنابراین، عیسی مسیح نه فقط نجات‌دهندۀ مسح شده‌ای است که برای نجات بشر به جهان آمد، بلکه خود او از هر لحاظ خداست.

عیسی بر اساس سایر قسمتهای عهد جدید، خداست

مثلاً در رساله به عبرانیان فصل اول، آیات ۸ و ۹ می‌بینیم که عیسی، خدا خوانده شده است. "اما در مورد پسر (عيسی مسيح) فرمود، ای خدا، تخت سلطنت تو ابدی است، و با عدالت حکومت می‌کنی. تو راستی را دوست داشته و از ناراستی نفرت داری. از این جهت خدا، یعنی خدای تو، تو را با روغن شادمانی بیشتر از رفقایت تدهین کرده است". در اینجا علاوه بر خدا بودن عيسی، به انسان بودن او نیز اشاره شده است. زیرا خدای پدر، علاوه بر اینکه دربارۀ پسر خود می‌فرماید: "ای خدا، تخت سلطنت تو ابدی است، و با عدالت حکومت می‌کنی". اعلام می‌نماید که پسر خود را با روغن شادمانی بیشتر از رفقایش تدهین کرده است.

حق جوی محترم، چون عیسی مسیح خدا است که جسم گرديد و به صورت انسان در میان ما ساکن شد، لازم است که هر یک از ما توجه خاصی به کلام او داشته باشیم. به راستی که اگر کسی به کلام او توجه نکند بهیچوجه نخواهد توانست از محکومیت در روز داوری رهايی بیابد. خدا روزی را تعیین نموده که در آن روز دنیا را بوسیلۀ عیسی مسیح داوری خواهد کرد. آیا بهتر نیست که شما نیز فرصت را غنیمت بشمارید و در قلب خود به خداوند و نجات‌دهندۀ بشر، عيسی مسيح ایمان بیاورید. عیسی مسیح که بخاطر گناه بشر مرد و دوباره زنده شد و حالا زنده است، قادر است تمام گناهان شما را بیامرزد و زندگی جاوید را به شما ببخشد. آیا بهتر نیست که ابدیت را با خدای نیکو بگذرانید؟ خوب است که همین الآن درِ قلب‌ خود را برای عیسی مسیح باز کنید و از راه ایمان او را دریافت نمایید.

اين مقاله، از کتاب "تعاليم اساسی کتاب‌ مقدس" گرفته شده است. برای مطالعۀ تمام قسمتهای اين کتاب، اينجا را کليک کنيد.