پخش زنده

وقتی به بعضی از موعظه‌ها و تعالیم گوش می‌دهم، توجهم به این نکته جلب می‌شود که می‌گویند اگر به مسیح ایمان بیاوریم، دائماً شاد خواهیم بود.

چنین تعلیمی به این آیه استناد می‌کند که پولس فرموده: "همیشه در خداوند شاد باشید؛ باز هم می‌گویم، شاد باشید." (فیلیپیان ۴: ‏۴). این تعلیم درست است، اما شاید همیشه توضیح داده نمی‌شود که علت این شادی چیست. ممکن است شنوندگان تصور کنند که به‌مجرد اینکه به مسیح ایمان بیاورند، به‌طور اتوماتیک، پيوسته شاد خواهند بود، اما کلام خدا علت این شادی را بیان می‌کند.

مسیح فرمود: "خوشا به حال شما، آنگاه که مردم به‌خاطر من، شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به‌دروغ علیه‌تان بگویند. خوش باشید و شادی کنید زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است." (متی ۵: ‏۱۱-‏۱۲). ایمانداران در این جهان ممکن است به‌خاطر ایمان و زندگی متفاوت‌شان دچار زحمت شوند، اما بايد در خداوند شاد باشند، زیرا پاداشی "در آسمان" در انتظارشان هست. پطرس رسول نیز به ایماندارانِ به مسيح، یادآوری می‌کند که "میراثی فسادناپذیر و بی‌آلایش و ناپژمردنی" برایشان "در آسمان نگاه داشته شده است"، و سپس می‌افزاید: "در این بسیار شادمانید، هرچند اکنون زمانی کوتاه بنا به ضرورت در آزمایشهای گوناگون غمگین شده‌اید، تا اصالت ایمانتان در بوتۀ آزمایش به ثبوت رسد." (اول پطرس ۱: ‏۴-‏۷). ایمانداران باید پيوسته "در خداوند شاد باشند"، چون مسيح زنده دائماً با آنان است و در آسمان نيز میراثی عظیم در انتظارشان می‌باشد."

بالای صفحه