پخش زنده

سه درس مهم از وقایع یکشنبۀ نخل فرا می‌گیریم. اول اینکه برای شاگرد مسیح بودن، باید از احکام او اطاعت کنیم. دوم اینکه پیشگویی‌های دانیال نبی در زندگی مسیح دقیقاً تحقق یافت. و سوم اینکه باید او را بستاییم.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه