خدا، پدر ما ايماندارانِ به مسيح، در کتاب مقدس، قول‌ها و وعده‌های تشويق آميزی به ما داده است. خوب است به خاطر داشته باشيم که پدر آسمانی ما، به وعده‌های خود عمل می‌نمايد.

27383667 150

 

 

 

 

قسمت اول

خدا هميشه فرزندانش را دوست دارد و تا به آخر نسبت به آنها امين و وفادار باقی میماند. او روی قولهای خود ايستاده و در حال حاضر و آينده برای ما پدری خواهد کرد.

از اینجا دانلود کنید

قسمت دوم

هرچند که زندگی کردن در اين دنيا سختتر و چالشها بيشتر شده است، اما وعدههای خدا پابرجا میباشد. خداوند، نه فقط الآن منجی و رهانندۀ ما است بلکه قول داده که در آينده و در آسمان، هر اشکی را از چشمان ما پاک خواهد کرد.

از اینجا دانلود کنید