کليسای واقعی، زنده و پايدار است چون بر صخرۀ عيسی مسيح بنا شده و قدرت‌های جهنم هرگز بر آن چيره نخواهد شد.

از اینجا دانلود کنید