خدای محبت، پسر يگانه‌اش عيسی مسيح را برای ما انسان‌های گناهکار داد، تا از راه ايمان به او بتوانيم فرزندان خدا شويم. خدا، فرزندانش را دائماً و بدون قيد و شرط محبت می‌کند و در مشکلات و تجارب سخت زندگی، با آنان می‌باشد.

از اینجا دانلود کنید