خدا که به‌خاطر ايمان ما به مسيح پدر ما شده است، ميل دارد ذهن ما نو گشته و دگرگون شويم. آنگاه می‌توانيم ارادۀ خدا را تشخيص داده و انجام دهيم.

از اینجا دانلود کنید