پخش زنده

عیسی مسیح در انجیل یوحنا، خود را با هفت عنوان معرفی می‌کند و هر بار می‌فرماید که کیست. چنانچه مایلید بدانید مسیح خود را چگونه معرفی کرد، به این سلسله دروس آموزنده گوش دهید.

من نان حيات هستم

در انجيل شريف، يوحنا فصل ششم آيۀ ٣۵، عيسی مسيح خود را "نان حيات" معرفی می‌کند. در اين صورت، او گرسنگی جان و روح انسان را برطرف نموده و ما را سير می‌کند.

از اینجا دانلود کنید

 

من نور جهان هستم

در انجيل شريف، يوحنا فصل هشتم آيۀ ١٢، عيسی مسيح خود را "نور جهان" معرفی می‌کند. پس، هر که او را داشته باشد و از او پيروی کند در تاريکی نخواهد ماند.

از اینجا دانلود کنید

 

من در هستم

در انجيل شريف، يوحنا فصل دهم آيۀ ۹، عيسی مسيح خود را "در" معرفی می‌کند. يقيناً او دری است که به نجات از گناه و زندگی جاويد با خدا و بهشت آسمانی باز می‌شود.

از اینجا دانلود کنید

 

من شبان نيکو هستم

در انجيل شريف، يوحنا فصل دهم آيۀ ۱۱، عيسی مسيح خود را "شبان نيکو" معرفی می‌کند. او آنقدر خوب و فداکار است که جان خود را برای گوسفندانش فدا نموده تا آنها نجات و امنيت ابدی داشته باشند.

از اینجا دانلود کنید

 

من قيامت و حيات هستم

در انجيل شريف، يوحنا فصل يازدهم آيۀ ٢۵، عيسی مسيح خود را "قيامت و حيات" معرفی می‌کند. او برای نجات انسان از گناه و موت بر صليب مرد، اما پس از مرگ و دفن، روحاً و جسماً از مردگان قيام نمود و زنده است و او به ايمانداران خود حياتی فناناپذير می‌بخشد.

از اینجا دانلود کنید

 

من راه و راستی و حيات هستم

در انجيل شريف، يوحنا فصل چهاردهم آيۀ ۶، عيسی مسيح خود را "راه و راستی و حيات" معرفی می‌کند. او خودش راهی است که به حضور پرجلال خدا در آسمان و حيات جاودانی در بهشت منتهی می‌شود.

از اینجا دانلود کنید

 

من تاک حقيقی هستم

در انجيل شريف، يوحنا فصل پانزدهم آيۀ ۱، عيسی مسيح خود را "تاک حقيقی" معرفی می‌کند. همانطور که در درخت انگور، شاخه‌ها با چسبيدن به درخت، ميوه می‌آورند. ايمانداران به مسيح نيز با متکی بودن بر او، می‌توانند زندگی پرثمری داشته باشند.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه