آیا می‌دانید ابدیتی بی‌انتها در مقابل ما قرار دارد؟ آیا می‌دانید برای رسیدن به ابدیت، دو راه وجود دارد؟ آیا می‌دانید کدام راه را باید انتخاب کرد؟ پس به این برنامه‌ها گوش کنید.

قسمت اول

 بر اساس فرمايش مسيح در انجيل متی، فصل هفتم آيات ١٣ و ١٤‌، انسان برای ورود به ملکوت یا همان بهشت آسمانی، در مقابل یک دوراهی قرار دارد. راهی که درش تنگ است، به ملکوت خدا منتهی می‌شود و راه دیگر که درش فراخ است، به جهنم ختم می‌گردد.

از اینجا دانلود کنید

 

قسمت دوم

برای ورود از دری که تنگ است، باید نخست اعتقادات گذشتۀ خود را کنار بگذاریم و مسیح را همچون لباس بر تن کنیم. همچنین باید از گناه توبه کنیم و مسیر زندگی خود را تغییر دهیم.

از اینجا دانلود کنید

 

قسمت سوم

مسیح در بارۀ دو در، دو راه، دو مقصد و دو نوع مسافر تعلیم داد. راه شیطان وسیع است و آسان، اما راه مسیح تنگ است و دشوار. یکی به جهنم ختم می‌شود و دیگری به بهشت خدا منتهی می‌گردد. راه شیطان مسافران زيادی دارد، و راه مسیح مسافرانی کم.

از اینجا دانلود کنید