پخش زنده

Mobile Apps Module

Audio Module 2

  

Default Image

رحمت و فيض خدا

آیا می‌دانيم که اگر به‌خاطر رحمت و فيض خدا نبود، ما انسان‌ها که با ذات گناه‌آلود به‌دنيا می‌آييم و در افکار و سخنان و اعمال خود نيز گناه می‌کنيم چه…

بالای صفحه