پخش زنده

Mobile Apps Module

Audio Module 2

  

Default Image

از بند رها شده | پاسخ به مهمترين سؤال

خانم حنّا، در جستجوی پاسخ به یکی از مهم‌ترین سؤالهای زندگی بود و جوابهای متفاوتی دریافت می‌کرد. اما او در دل خود می‌دانست که هیچ‌يک از اين جوابها…

بالای صفحه