پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

طرح و نقشۀ خدا برای زندگی ما

ماشین‌های گوناگون برای کاربردهای مختلف طراحی شده‌اند. ما نیز برای زندگی با خدا طراحی شده‌ايم نه برای زندگی در شرارت و گناه! بنا‌بر‌این، باید با رو…

بالای صفحه