پخش زنده

Audio Module 2

  

Default Image

نمک جهان

عيسی مسيح به ما مسيحيان فرموده که نمک جهانيم. اما اگر نمک فاسد گردد، بيرون افکنده و پايمال مردم خواهد شد! راستی، مقصود مسيح از اين گفته ‌چه می‌باشد؟
Default Image

نقشۀ خدا برای نجات بشر

کتاب مقدس، مجموعاً به ما می‌آموزد که خدا محبت است و انگیزۀ تمام کارهایش بر اساس محبت الهی او می‌باشد. او که می‌دانست انسان به‌خاطر ناتوانی‌اش قادر…

بالای صفحه