پخش زنده

نويسندۀ اين رساله، يعقوب برادر ناتنی عيسی است. او که در آغاز رساله‌اش خود را غلام عيسی مسيح خداوند معرفی می‌نمايد، با الهام از روح‌القدس مجموعه‌ای از تعاليم عملی در‌بارۀ روش صحيح زندگی مسيحی به مسيحيان ارائه می‌دهد.

اين رساله، خطاب به مسيحيان يهودی‌نژادی نوشته شده که با مخالفت‌های روزافزونی روبرو شده بودند. نويسندۀ رساله، مقام والا و برتری عيسی مسيح را تشريح می‌کند و خوانندگانش را به پايداری در ايمان مسيحی تشويق می‌نمايد.

بالای صفحه