پخش زنده

نويسندۀ اين رساله، يعقوب برادر ناتنی عيسی است. او که در آغاز رساله‌اش خود را غلام عيسی مسيح خداوند معرفی می‌نمايد، با الهام از روح‌القدس مجموعه‌ای از تعاليم عملی در‌بارۀ روش صحيح زندگی مسيحی به مسيحيان ارائه می‌دهد.

پطرس در رسالۀ دوم خود، به مقابله با معلمين دروغين و فساد اخلاقی ناشی از تعاليم آنها می‌پردازد. او راه رهايی از تعاليم غلط را به مسيحيان نشان می‌دهد که همانا شناختی صحيح از خدا و خداوند و منجی ما عيسی مسيح است.

هدف پطرس از نگارش اين رساله، تشويق ايماندارانی است که به‌خاطر ايمان مسيحی‌شان جفا و سختی را تجربه می‌کنند. پيام اصلی رساله اين است که در زحمات به‌خاطر داشته باشيم مسيح اميد ما است و او سرمشق ما در چگونگی تحمل وفادارانۀ زحمات می‌باشد.

اين رساله، خطاب به مسيحيان يهودی‌نژادی نوشته شده که با مخالفت‌های روزافزونی روبرو شده بودند. نويسندۀ رساله، مقام والا و برتری عيسی مسيح را تشريح می‌کند و خوانندگانش را به پايداری در ايمان مسيحی تشويق می‌نمايد.

بالای صفحه