به‌ندرت مشاهده می‌شود که در خانواده‌ای، جنگ و دعوا نباشد و یا اعضای فامیل با یکدیگر قهر نباشند! آقای بن رابطۀ خوبی با برادرش داشت، تا زمانی که در شغلشان با هم شریک شدند.

چند سال بیش نگذشت که رابطۀ برادرانه و دوستانه‌شان به دشمنی تبدیل شد و حتی مایل نبودند اختلاف خود را حل کنند. تا اينکه واقعه‌ای رخ داد و صلح به این خانواده برگشت.

از اینجا دانلود کنید