رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

بعضی گُمان می‌بَرَند که اگر فقط در ذهن خود، باورهايی درست دربارۀ مسیح داشته باشند، حیات جاویدان را دریافت خواهند کرد. باورها و اعتقاداتِ درست بسیار مهم است، اما چنانچه باعث دگرگونی تدریجی زندگی شخص نگردد، بی‌ثمر است.

این همان است که مسیح فرمود: "چگونه است که مرا سرورم، سرورم می‌خوانید، امّا به آنچه می‌گویم عمل نمی‌کنید؟" (انجیل لوقا ۶:‏ ۴۶). پولس رسول نیز می‌فرماید: "مهم ایمانی است که از راه محبت عمل می‌کند." (غلاطیان ۵:‏ ۶).

بالای صفحه