رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ای پدر آسمانی ما، ای خداوندِ پُر از فیض و رحمت، خدای سخاوتمند، خداوندی که به فکر فرزندانت هستی، ای خداوندم "یهوه یایرا" هستی، خدای فراهم‌کننده هستی.

پدر جان، تو را شکر می‌کنیم برای هر آنچه که به ما می‌بخشی. نان کفاف روزانۀ ما را به ما بده. نان کفاف روزانۀ عزیزانی که خداوندا، در سختی، در دست‌تنگی و بیکاری و بی‌پولی هستند، برایشان فراهم بکن و نان کفاف روزانه‌شان را برایشان مهیا بکن، ای خداوندم. دعا می‌کنم عزیزانی که در غربت هستند و در بیکاری و دست‌تنگی بسر می‌برند، خداوند، خودت برایشان فراهم بکن. خودت احتیاجات‌شان را برآورده کن. آرامش تو، خداوند عزیز، دلهای آنها را فرا بگیرد. ایمانی قوی ببخش ای خداوند، تا هر روزه بتوانند به تو اعتماد بکنند، هر روزه بتوانند چشمانشان را به تو بدوزند، ای خداوندم. نگران فردا نباشند، نگران این نباشند که خداوند، چه می‌خورند، چه می‌آشامند، و چه می‌پوشند. عیسای مسیح در انجیل متی فصل ششم، آیۀ بیست و پنجم فرمود: "بنابراین، به شما می‌گویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و چه بیاشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است." و در آیۀ بیست و هشتم می‌فرماید: "چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسنهای صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو می‌کنند،". خداوند، دعا می‌کنیم که عزیزان ما نگران نباشند. دعا می‌کنیم که خداوندا، بر طبق کلامت، همانطور که عیسای مسیح فرمود، قبل از هر چیز برای به‌دست آوردن پادشاهی تو، ای خدا، و انجام خواسته‌های تو بکوشند. آن‌وقت همۀ این چیزها به ایشان داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشند. نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافیست، بر طبق انجیل متی، فصل ششم، آیات ۳۳ و ۳۴. خداوند، دعا می‌کنم که آرامش بدهی به عزیزان. خداوندا، دلهایشان را گرم بکنی، ایمانشان را تقویت بکنی، اعتماد و اطمینان‌شان به تو هر روز بیشتر و بیشتر بشود. ای خداوندم همۀ اینها را در نام عیسای مسیح خداوند دعا می‌کنم، آمین.

بالای صفحه